regulamin

regulamin imprezy

Regulamin festiwalu
Regulamin festiwalu Sun Festival 2022

§1 Definicje

1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w festiwalu muzycznym SUN FESTIVAL, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na festiwal oraz organizację festiwalu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. Organizatorze - należy przez to rozumieć: MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Baranowie (62-081) przy ul. Wypoczynkowej 57 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000499859
b. Ustawie - należy przez to rozmieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. z dnia 14 września 2018 r. z późn. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870).
c. Bilecie - należy przez to rozumieć jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu lub dniach, na określony obszar. Bilet podlega wymianie na kartę zbliżeniową przed pierwszym wejściem na teren Miasteczka Festiwalowego w miejscu wskazanym przez Organizatora.
d. Karta zbliżeniowa - należy rozumieć kartę zbliżeniową z zakodowanymi danymi Uczestnika oraz danymi dotyczącymi indywidualnych uprawnień Uczestnika Festiwalu (dostęp do wyznaczonych stref, informacja o dacie ważności Biletu - dzień/dni Festiwalu). Karta spełnia również funkcję płatniczą.
e. Festiwalu - należy przez to rozumieć imprezę masową o tematyce muzycznej przeprowadzaną pod nazwą Sun Festival 2022 (dalej Festiwal) w terminie od dnia 29 lipca 2022 roku do dnia 31 lipca 2022 roku w Podczelu k/Kołobrzegu
f. Miasteczku Festiwalowym - należy przez to rozumieć miejsce organizacji Festiwalu – Podczele, teren byłego lotniska, w tym w szczególności Teren Festiwalu, przyległy parking, pole namiotowe, strefę gastronomiczną albo inne miejsce, na które Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów, co zostanie podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Festiwalu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Festiwalu; Miasteczko Festiwalowe jest podzielone przez Organizatora na Strefy, do których dostęp dla danego Uczestnika uwarunkowany jest rodzajem zakupionego Biletu. Organizator udostępni mapę Miasteczka Festiwalu na stronie internetowej Sun Festival, w aplikacji mobilnej i na terenie Miasteczka Festiwalowego.
g. Terenie Festiwalu - należy przez to rozumieć ściśle teren, na którym odbywają się koncerty w czasie Festiwalu.
h. Uczestniku Festiwalu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie imiennego Biletu.
i. Regulaminie sprzedaży biletów - należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży biletów Sun Festival opublikowany pod adresem: https://bilety.sunfestival.pl/
j. Służbach Porządkowych - należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Festiwalu na terenie Festiwalu oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
k. Służbach informacyjnych - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa działające w czasie Festiwalu na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Miasteczku Festiwalowym, w tym na Terenie Festiwalu, w szczególności informując o przyjętych przez Organizatora rozwiązaniach organizacyjnych. Członkowie Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
l. Sile Wyższej - należy przez to rozumieć okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Festiwalu, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu lub uniemożliwia kontynuowanie Festiwalu zgodnie z harmonogramem.

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w czasie trwania Festiwalu na terenie Miasteczka Festiwalowego.

§2 Zasady ogólne

1. Wstęp na teren Miasteczka Festiwalowego przysługuje osobie pełnoletniej, osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (muszą posiadać bilet dla siebie i opiekuna lub bilet rodzinny). Osoby w przedziale wieku 16-18 (nieukończone w dniu festiwalu) muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w festiwalu - formularz do pobrania https://sunfestival.pl/files/oswiadczenie_rodzica.pdf posiadającej ważny, nieuszkodzony Bilet oraz dokument potwierdzający wiek i tożsamość posiadacza Biletu.

2. Wstęp na teren Miasteczka Festiwalowego ma wyłącznie osoba, która posiada ważne bilety/karnet na festiwal. Przy pierwszym wejściu Uczestnika na teren Miasteczka Festiwalowego następuje wymiana Biletu/Karnetu na kartę zbliżeniową, która uprawnia do Uczestnika do wejścia i przebywania na terenie Miasteczka Festiwalowego w czasie Festiwalu. Uczestnik nieposiadający karty zbliżeniowej albo posiadający uszkodzoną kartę nie zostanie wpuszczony na teren Miasteczka Festiwalowego lub zostanie wydalony z terenu Miasteczka Festiwalowego. Dla biletów rodzinnych, wstęp z dziećmi jest na podstawie biletu/karty opiekuna prawnego.

3. Wstęp na Teren Festiwalu jest jednorazowy w danym dniu Festiwalu. Oznacza to, że po wejściu na Teren Festiwalu Uczestnik Festiwalu nie będzie miał prawa ponownego wejścia na Teren Festiwalu po jego opuszczeniu.

4. Bilety na udział w Festiwalu sprzedawane są poprzez serwis internetowy na stronie internetowej https://bilety.sunfestival.pl/ do 31 lipca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów lub w Podczelu w punktach kasowych począwszy od 28 lipca 2022 roku do wyczerpania zapasów

5. Zakazane jest rozporządzenie Biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru prawa wstępu Uczestnika na teren Miasteczka Festiwalowego i udziału w Festiwalu.

6. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń.

7. Bilety nabyte z innych źródeł niż określone w niniejszym paragrafie nie będą uwzględnianie a osoby nimi się posługujące nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu.

8. W przypadku, gdy w Festiwalu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

9. W Festiwalu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia, która w czasie Festiwalu ma ukończone 16 lat, może uczestniczyć w Festiwalu, jeśli posiada pisemną zgodę swego opiekuna prawnego na udział w Festiwalu. Osoba niepełnoletnia, która w czasie Festiwalu nie ma ukończonych 16 lat, może uczestniczyć w Festiwalu wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego. W przypadku, gdy w Festiwalu zamierza wziąć udział osoba niepełnoletnia wraz z pełnoletnim opiekunem prawnym, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

10. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego albo nakazać niezwłoczne jego opuszczenie:

a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
• sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Miasteczka Festiwalowego,
• wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości, wieku lub w przypadku niepełnoletnich Uczestników, ustalenia faktu posiadania przez Uczestnika pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Festiwalu bądź znajdowania się pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego,
• okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
• umożliwienia Służbom Porządkowym i Informacyjnym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Miasteczka Festiwalowego,
• niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Miasteczka Festiwalowego;
• niezastosowania się do poleceń Służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu,
g) osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
h) osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
i) osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
j) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,
k) osobom niepełnoletnim i nieposiadającym pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Festiwalu lub pozostającej bez opieki pełnoletniego opiekuna prawnego,

§3 Dodatkowe prawa, obowiązki i oświadczenia

1. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Festiwalu będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.

2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Organizator utrwala również przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu i kolejnych edycji Festiwalu w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Festiwalu.

4. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań przechowuje się po zakończeniu Festiwalu przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

§4 Organizacja festiwalu

1. Każdy dzień Festiwalu rozpoczyna się o godzinie: 15.00.

2. Każdy dzień Festiwalu kończy się najpóźniej o godzinie: 04.30

3. W przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom Festiwalu koszt zakupu Biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej: https://bilety.sunfestival.pl

4. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Festiwalu z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.

5. Organizator informuje, iż mapa Miasteczka Festiwalowego wraz z programem na każdy dzień Festiwalu opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej Festiwalu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

§5 Forma płatności

1. Obowiązującą formą płatności w czasie Festiwalu na terenie Miasteczka Festiwalowego jest płatność zbliżeniowa Kartą.

2. Każdy Uczestnik będzie miał możliwość doładowania Karty w celu zasilenia jej środkami finansowymi wyłącznie na terenie Miasteczka Festiwalowego w wyznaczonych miejscach – kantorach. Organizator udostępni lokalizację kantorów na stronie internetowej Sun Festival i w aplikacji mobilnej.

3. Płatność za doładowanie może następować gotówką bądź kartą płatniczą/kredytową.

4. Uczestnik dokonuje płatności Kartą do wyczerpania środków finansowych uprzednio doładowanych.

5. Kartą może być doładowywana wielokrotnie.

6. Środki wpłacone na kartę nie podlegają zwrotowi.

§6 Odwołanie Festiwalu

1. Niewykorzystanie Biletu nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, z wyjątkiem przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora na zasadach wynikających z Regulaminu sprzedaży biletów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Festiwalu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych niezbędnych do weryfikacji tożsamości posiadacza Biletu przy wymianie Biletu na Kartę.

§7 Bezpieczeństwo Festiwalu

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

2. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Miasteczka Festiwalowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.

3. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Miasteczka Festiwalowego obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

4. W przypadku uszkodzenia Karty na terenie Miasteczka Festiwalowego Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzoną Karty celem jej wymiany.

5. Organizator wyznacza Strefy podziału terenu Miasteczka Festiwalowego:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
c) Strefa VIP,
d) Wejścia i wyjścia głównego,
e) Teren Pola Namiotowego,
f) Teren Parkingów,
g) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
h) Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.

7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.

8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8 Służby porządkowe

1. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione w zakresie i na zasadach wynikających z Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Festiwalu;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Miasteczka Festiwalowego osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

3. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

4. Stwierdzenia prawa Uczestnika Festiwalu do przebywania na Festiwalu Służby Porządkowych dokonują przez sprawdzenie, czy Uczestnik Festiwalu posiada Kartę, sprawdzenie wieku Uczestnika, a w przypadku niepełnoletnich Uczestników, przez ustalenie faktu posiadania przez Uczestnika pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Festiwalu bądź znajdowania się pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego.

5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na terenie Miasteczka Festiwalowego jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na teren Miasteczka Festiwalowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z tego terenu.

6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

7. Służby Porządkowe uprawnione są w uzasadnionych i przewidzianych prawem przypadkach do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

8. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego lub przebywania na nim lub Uczestnikom usuniętym z terenu Miasteczka Festiwalowego zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

§9 Zakazy

1. Na teren Miasteczka Festiwalowego zakazane jest:
a) wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu "selfie-stick",
b) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.
c) wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych
d) wnoszenie własnych napojów innych niż zawierających alkohol, z zastrzeżeniem postanowienia pkt III.7.l Regulaminu Pola Namiotowego,
e) wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,
f) wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Miasteczka Festiwalowego;

2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Miasteczka Festiwalowego.

3. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Zabrania się nocowania w samochodach lub innych środkach komunikacji na terenie parkingu Miasteczka Festiwalowego.

6. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Miasteczka Festiwalowego.

7. Uczestnik Festiwalu zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Festiwalu jest zakazane.

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na terenie Miasteczka Festiwalowego lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej sunfestival.pl,
b) w aplikacji mobilnej,
c) w punktach informacyjnych na terenie Miasteczka Festiwalowego

3. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora: sunfestival.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Szczegółowe zasady obowiązujące w czasie Festiwalu na polu namiotowym i parkingu zostaną uregulowane w osobnych regulaminach.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu:
a) w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu;
b) w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności mających znaczenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Miasteczka Festiwalowego w czasie Festiwalu;
c) ze względu na okoliczności niezależne od Organizatora, mające miejsce po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.

7. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej sunfestival.pl.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Regulamin pola namiotowego

Regulamin pola namiotowego SunCity - Sun Festival 2022

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: Sun Festival 2022, która odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2022 roku, z okresem działania pola namiotowego w dniach 28 lipca - 2 sierpnia 2022 roku w Kołobrzegu, Lotnisko - Bagicz, (zwanej dalej: Imprezą), tj. przez: MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baranowie (62-081) przy ul. Wypoczynkowej 57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000499859, (zwaną dalej: Organizatorem).

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie pola namiotowego w okresie jego działania, określonym w pkt. 1. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom przebywającym na terenie pola namiotowego poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie pola namiotowego i korzystania przez nie z terenu wydzielonego na obszar pola namiotowego, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników podczas przebywania na terenie pola namiotowego w związku z nabyciem odpowiedniego biletu wstępu.

4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
Bilet oznacza jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu lub dniach, na określony obszar. Bilet podlega wymianie na Kartę przed pierwszym wejściem na teren Miasteczka Festiwalowego w miejscu wskazanym przez Organizatora.
Karta oznacza elektroniczną Kartę zbliżeniową z zakodowanymi danymi Uczestnika oraz danymi dotyczącymi indywidualnych uprawnień Uczestnika Festiwalu (dostęp do wyznaczonych stref, informacja o dacie ważności Biletu - dzień/dni Festiwalu). Karta spełnia również funkcję płatniczą. Z Karty może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie Karty powoduje utratę jej ważności (patrz pkt. III, par.6); zakazane jest odstępowanie Karty osobom trzecim;
Służby informacyjne oznaczają osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa działające w czasie Festiwalu na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Miasteczku Festiwalowym, w tym na Terenie Festiwalu, w szczególności informując o przyjętych przez Organizatora rozwiązaniach organizacyjnych. Członkowie Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy. Służby Porządkowe oznaczają powołane przez Organizatora osoby agencji
ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pola namiotowego, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren pola namiotowego. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy; Recepcja Terenu Pola Namiotowego oznacza wyznaczony przez Organizatora punkt w którym osoby korzystające z pola muszą się zameldować w dniu przyjazdu i wymeldować jeśli wymaga tego standard pola z jakiego korzysta Uczestnik. Obsługa Terenu Pola Namiotowego oznacza osoby wyznaczone przez Organizatora upoważnione do prowadzenia Recepcji Terenu Pola Namiotowego, podejmowania działań mających na celu zachowanie porządku organizacyjnego Pola Namiotowego określonego w niniejszym Regulaminie oraz dbałości o bezpieczeństwo osób i mienia na Terenie Pola Namiotowego przy wsparciu Służb Porządkowych i Informacyjnych.
Teren Pola Namiotowego oznacza wyznaczony przez Organizatora fragment terenu Lotniska – Bagicz, na którym znajduje się pole namiotowe lub inne miejsce, na które pole namiotowe może zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą; granice pola namiotowego wyznaczają barierki.
Uczestnik oznacza osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie imiennego Biletu.

II. Wstęp na pole namiotowe:

1. Wstęp na Teren Pola Namiotowego jest płatny, przysługuje Uczestnikowi posiadającemu ważny bilet.

2. Każdy Uczestnik przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości odpowiednim dokumentem ze zdjęciem oraz zameldowaniem się w Recepcji Terenu Pola Namiotowego. Osoba niepełnoletnia, która w czasie Festiwalu ma ukończone 16 lat, ma wstęp na Teren Pola Namiotowego, jeśli posiada pisemną zgodę swego opiekuna prawnego na udział w Festiwalu i przebywanie na Terenie Pola Namiotowego. Osoba niepełnoletnia, która w czasie Festiwalu nie ma ukończonych 16 lat, może przebywać na Terenie Pola Namiotowego wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego.

3. Każde wejście/wyjście z Terenu Pola Namiotowego musi być potwierdzone przez Uczestnika poprzez skanowanie biletu na bramkach kontrolnych.

4. Na Terenie Pola Namiotowego wyodrębnione są następujące typy powierzchni:
a. pole typu BASIC o powierzchni użytkowej max. 3x3m (namiot w zakresie własnym Uczestnika)
b. pole typu STANDARD o powierzchni użytkowej max. 4x4 m (w tym namiot Sunrise)
c. pole typu PREMIUM o powierzchni użytkowej max. 6x6 m (w tym namiot Sunrise)
d. pole typu VIP o powierzchni rekreacyjnej max. 5x5 m i przy tym 25m2 namiot Sunrise

5. Przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego Uczestnik w Recepcji Terenu Pola Namiotowego otrzymuje możliwość wyboru miejsca na wykupionym typu pola. Obsługa Terenu Pola Namiotowego, Służby Informacyjne lub Porządkowe, w imieniu Organizatora, ze względów bezpieczeństwa innych osób przebywających na Terenie Pola Namiotowego lub potrzebę zachowania porządku organizacyjnego Pola Namiotowego, może nakazać Uczestnikowi zmianę zajętego miejsca w ramach wybranego typu pola.

6. Zakwaterowanie na Terenie Pola Namiotowego w Recepcji Terenu Pola Namiotowego rozpoczyna się w piątek 29 lipca 2022 roku o godzinie 10.00 a kończy się w piątek 29 lipca o godzinie 22.00. Organizator zastrzega, iż po zakończeniu zakwaterowania we wskazanym wyżej terminie, zakwaterowanie na Terenie Pola Namiotowego nie będzie dostępne, bez prawa do żądania od Organizatora zwrotu środków finansowych lub jakiegokolwiek odszkodowania.

7. Przy zakwaterowaniu Organizator pobierze opłatę klimatyczną według obowiązującej stawki ustalonej przez organy samorządu terytorialnego, od każdej osoby podlegającej zakwaterowaniu na Terenie Pola Namiotowego.

8. Warunkiem zakwaterowania w strefie PREMIUM lub VIP na Terenie Pola Namiotowego jest uiszczenie na rzecz Organizatora, przy zakwaterowaniu, kaucji kartą, tytułem zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń namiotu Sun wyrządzonych przez Uczestników. Kaucja zostanie zwrócona przez Organizatora przy wykwaterowaniu po potwierdzeniu braku szkód. W przeciwnym razie Organizator ma prawo zatrzymać kwotę potrzebną na pokrycie szkód wyrządzonych przez Uczestników.

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz nocowania w pojazdach pozostawionych na parkingu przyległym do Terenu Pola Namiotowego oraz w pojazdach zaparkowanych na terenie całego osiedla Podczele. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Organizator ma prawo nałożyć na osobę naruszającą ten zakaz karę finansową w wysokości do 10,000zł (dotyczy parkingu przyległego do Terenu Pola Namiotowego jak i samego Terenu Pola Namiotowego).

10. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 1 powyżej, Organizator może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego lub wydalić z Terenu Pola Namiotowego, z jednoczesnym anulowaniem prawa wstępu na teren Imprezy do końca jej trwania:
a. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. III. par. 10 Regulaminu,
b. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
c. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe, napoje alkoholowe, przy czym w przypadku napojów alkoholowych z wyjątkiem dozwolonej ilości określonej w niniejszym Regulaminie,
d. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
e. osobie dopuszczającej się aktów wandalizmu, niszczenia mienia Organizatora lub osób trzecich,
f. osobie naruszającej nietykalność cielesną lub dobra osobiste innych Uczestników, Organizatora lub wszelkich innych osób trzecich.

11. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego oraz wydalić z Terenu Pola Namiotowego osoby:
a. nieposiadające biletu na pole namiotowe
b. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c. nieposiadające dokumentu tożsamości,
d. niepełnoletnie i nieposiadające pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Festiwalu oraz przebywanie na Terenie Pola Namiotowego lub pozostające bez opieki pełnoletniego opiekuna prawnego;
e. które dopuściły się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zakłóciły porządek publiczny.

12. Ocena przesłanek, o których mowa w pkt. 8-9 powyżej oraz ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz Obsługi Terenu Pola Namiotowego.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie pola namiotowego:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Pola Namiotowego oraz porządek na Terenie Pola Namiotowego w okresie
jego działania opisanym w pkt. I. par.1 niniejszego Regulaminu, poprzez m.in.:
a. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b. udostępnienie pomocy medycznej czynnej 24h/dobę oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

2. Organizator zapewnia udogodnienia dla Uczestników uprawnionych do wstępu na Teren Pola Namiotowego:
a. parking (poza Terenem Pola Namiotowego) dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t (wyłączając z tego pojazdy typu camper, na parkowanie których obowiązuje bezwzględny zakaz) – opłata za każdy wjazd w zależności o typu parkingu wynosi od 20PLN do 60PLN/pojazd/dzień,
b. płatny depozyt - w ograniczonej ilości, dostępny wg pierwszeństwa (więcej informacji na stronie Organizatora),
c. węzły sanitarne (umywalki, toalety) oraz bezpłatne prysznice,
d. punkty gastronomiczne w określonych godzinach: - kuchnia polska (śniadania, pełen serwis obiadowy) - fast food (zapiekanki, hot-dogi, frytki, kebab, burger, drób)
- grill
- kawiarnia (słodkości, kawa, herbata)
- bar (piwo, kawa, herbata, napoje zimne).

3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz Obsługi Terenu Pola Namiotowego. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Pola Namiotowego, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Festiwalu.

5. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z udostępnionych przez Organizatora udogodnień i infrastruktury wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

6. Na Terenie Pola Namiotowego zabrania się:
a. palenia ognisk;
b. używania otwartego ognia w namiotach;
c. rozstawiania namiotów poza zatwierdzonymi lub udostępnionymi przez Organizatora powierzchniami;
d. używania butli gazowych;
e. grillowania;
f. podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej, poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g. zakłócania porządku; obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki i hałasowania w sposób uniemożliwiający korzystanie z Pola Namiotowego przez innych Uczestników;
h. niszczenie infrastruktury, zieleni, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Pola Namiotowego itp.;
i. zaśmiecania Terenu Pola Namiotowego;
j. wnoszenia napojów alkoholowych, z wyjątkiem alkoholu zakupionego na terenie miasteczka festiwalowego SunCity;
k. wnoszenia żywności, z wyjątkiem przekąsek w postaci słodyczy, chipsów, paluszków itp.;
l. wnoszenia napojów bezalkoholowych, z wyjątkiem napojów w opakowaniach plastikowych lub aluminiowych w ilości 6 sztuk o pojemności 2l/szt. jednorazowo na osobę przy zakwaterowaniu;
m. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
n. wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Pola Namiotowego, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów;
o. wjazdu oraz parkowania samochodów, camperów, przyczep campingowych, motocykli oraz wszelkich innych pojazdów, z wyjątkiem pojazdów do tego uprawnionych;
p. wnoszenia i posiadania materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych oraz wszelkiego rodzaju broni,
q. prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej, agitacyjnej oraz promocyjnej na Terenie Pola Namiotowego,
r. wnoszenia tzw. "selfie stick".

7. Organizator ustala bezwzględną ciszę nocną w godzinach 5.00 – 9.00.

8. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w czasie działania Pola Namiotowego, mogących stwarzać zagrożenie podtopienia namiotów znajdujących się na Terenie Pola Namiotowego, które zostały rozstawione przez Uczestników, Organizator wyraża zgodę na kopanie
dołków i rowów odwadniających, pod warunkiem, że Uczestnik doprowadzi uprzednio zmodyfikowany teren do stanu pierwotnego, przed upływem okresu, w którym Uczestnik jest uprawniony do przebywania na Teren Pola Namiotowego.

9. Służby Porządkowe, Służby Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
a. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Pola Namiotowego, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;
b. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione na mocy niniejszego Regulaminu,
c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;
d. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

10. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
a. ręczne wykrywacze metalu,
b. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

11. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Terenie Pola Namiotowego członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet.

12. Służby Porządkowe uprawnione są w uzasadnionych i przewidzianych prawem przypadkach do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Pola Namiotowego jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Teren Pola Namiotowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z Terenu Pola Namiotowego.

14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów
alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

15. Osobom, którym odmówiono wstępu na Teren Pola Namiotowego, przebywania na nim lub osobom usuniętym z Terenu Pola Namiotowego zgodnie z Regulaminem z uwagi na jego naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet lub jakiekolwiek odszkodowanie.

16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe osobom przebywającym na Terenie Pola Namiotowego poprzez zapewnienie, że:
a. Pracownicy Obsługi Terenu Pola Namiotowego, Służby Porządkowe, Służby Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b. Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.

17. W przypadku powstania szkody z winy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia osoby odpowiedzialnej kwotą stanowiącą równowartość szkody.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na Terenie Pola Namiotowego przedmioty.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a. na stronie internetowej: sunfestival.pl
b. przy wejściach na Teren Pola Namiotowego.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Festiwalu Sun Festival 2022 oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W sprawach spornych, w tym nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzja Organizatora, wydana zgodnie z przepisami prawa, jest wiążąca i ostateczna.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

6. Organizator zastrzega, iż odwołanie Imprezy jest jednoznaczne z odwołaniem organizacji Pola Namiotowego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie:
a. w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu;
b. w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności mających znaczenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Pola Namiotowego;
c. ze względu na okoliczności niezależne od Organizatora, mające miejsce po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.

Przewiń do góry