regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA: SUN FESTIVAL 2023

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację oraz przebieg wydarzenia Sun Festival 2023

  2. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy pod nazwą: „Sun Festival 2023”, która odbędzie się w dniach 28.07 - 31.07.2023 roku (koncerty w dniach 28.07 – 30.07.2023) w Kołobrzegu, Lotnisko - Bagicz, (zwanej dalej: Imprezą), tj. przez: MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Baranowie (62-081) przy ul. Wypoczynkowej 57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000499859, (zwaną dalej: Organizatorem).

  3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na Terenie Organizatora lub na Terenie Festiwalu. Każda osoba przebywająca na Terenie Organizatora lub na Terenie Festiwalu w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. Poniższe określenia w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

  a) „Bilet” oznacza indywidualną zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu i wymaga wymiany na Identyfikator (opaskę), przed pierwszym wejściem na Teren Festiwalu lub do wybranej Strefy. Oznacza wszystkie kategorie Biletów, w tym Karnety.

  b) „Służby Informacyjne” i „Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

  c) „Teren Imprezy” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.

  d) „Strefy” oznacza poszczególne strefy na Terenie Festiwalu lub Terenie Organizatora m.in.: (I) Strefa Imprezy Masowej, (II) Strefa Pola Namiotowego, (III) Strefa VIP, (IV) Strefy Gastronomiczno-sprzedażowe, (V) Strefa Zaplecza Techniczno – Socjalnego, do których dostęp uzależniony jest od posiadania odpowiedniego Identyfikatora Technicznego lub nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu i wydania stosownie do tego odpowiedniego Identyfikatora.

  e) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu lub Identyfikatora. Uczestnikiem Imprezy może być osoba małoletnia między 12 a 16-tym rokiem życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. Osoba małoletnia powyżej 16-tego roku życia może uczestniczyć w Imprezie samodzielnie za okazaniem zgody dostępnej na stronie https://sunfestival.pl/files/oswiadczenie_rodzica_nowe.pdf.

 2. SPRZEDAŻ BILETÓW

  Bilety sprzedawane są w autoryzowanych punktach sprzedaży, na stronie https://bilety.sunfestival.pl, https://goingapp.pl/, https://www.ebilet.pl/, https://empikbilety.pl/, stacjonarnie w salonach Empikoraz w kasach biletowych Organizatora.

  2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

  3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

  4. Na każdy koncert obowiązuje limit zakupu do 6 biletów na użytkownika. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Biletów zakupionych powyżej ustalonego limitu.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika lub Uczestnika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora lub dokonania zwrotu środków finansowych z tytułu sprzedaży Biletu/Biletów.

  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie zakupu Biletu/Biletów, co uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązków przez Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu.

  7. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.

 • WSTĘP NA TEREN IMPREZY

  Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

  a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy

  b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, do których uprawnione są Służby Porządkowe

  c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

  d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe

  e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego

  f) ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych,

  g) Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  – nieposiadającym Identyfikatora
  – których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację
  – posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
  – nie posiadającym dokumentu tożsamości

 1. h) Wstęp do poszczególnych stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem, przy czym wstęp na teren Pola Namiotowego wymaga poza nabyciem odpowiedniego Biletu i wymiany go na Identyfikator.

  W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni:

  a) osoby poniżej od 12 do 16 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego Biletu)

  b) osoby w przedziale wieku 16-18 (nieukończone 18 lat w dniu Wydarzenia) muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w Wydarzeniu - formularz do pobrania tutaj oraz ważny Bilet.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA WYDARZENIU:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę,

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba,

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a) sprzętu nagrywającego audio i video, oraz  sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz selfie sticków, a zdjęcia mogą być robione jedynie do celów prywatnych.

b) psów i innych zwierząt na Terenie Imprezy

c) napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim oraz osób z pola namiotowego.

d) dużych plecaków, a także toreb przekraczających wymiary 39 cm x 32 cm x 16 cm, z wyjątkiem osób korzystających z pola namiotowego

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych

f) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych

g) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów

h) dronów, wskaźników laserowych

i) środków odurzających

j) parasolek z ostrym zakończeniem

k) deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.

5. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

6.Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:

a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania w strefach stanowiących Imprezę Masową, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione do wniesienia i posiadanie na Terenie Imprezy

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

f) Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

 1. a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru
 2. b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

  W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

  Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

  2. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

  3. Na Terenie Imprezy oraz Terenie Organizatora zabrania się:

 4. a) podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Wydarzenia;

  b) używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;

  c) wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów;

  d) rzucania przedmiotami;

  e) rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne;

  f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

  g) zaśmiecania;

  h) blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;

 5. REKLAMACJE

  Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
  MDT Production Sp. z o.o. Sp. k.
  Wypoczynkowej 57
  62-081 Baranów
  Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

  Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

  Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania.

 6. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH I KODEKSU KARNEGO

  Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca tego czynu naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art.161 § 2 i § 3 Kodeksu Karnego, Dz. U. 2022 poz. 1138).

  3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Organizator imprezy masowej jest administratorem danych osobowych i w tym zakresie stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania danych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako RODO).
 2. Organizator jako podmiot obowiązany na mocy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych przetwarza informacje, w tym dane osobowe Uczestników w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy. Przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa może odbywać się bez obowiązku informowania osób, których one dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych polega w szczególności na takich działaniach jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
 4. Do przetwarzania danych osobowych Uczestników w zakresie nieuregulowanym powyżej znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy RODO.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

  a) na stronie internetowej Festivalu, tj. https://sunfestival.pl/

  b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.

  c) w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

 

Przewiń do góry